ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden voor alle produkten van GAEC Nolaine.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van GAEC Nolaine. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en kent als u met ons een samenwerking aangaat.
 • Opdrachtgever = de workshopdeelnemer, cliënt.
 • Opdrachtnemer = GAEC Nolaine
 • Workshop, consultancy = opdracht

Art. 1 Toepasselijkheid
 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.
Art. 2 Inschrijven
 • 2.1. De inschrijvingen voor een opdracht geschiedt door het inzenden van een contactformulier. U heeft dan twee weken bedenktijd.
 • 2.2. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke uw inschrijving definitief maakt . 
 • 2.3. U ontvangt hierna een factuur. Deze dient u binnen twee weken te voldoen.
 • 2.4. Alle opdrachten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • 2.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
 • 2.6. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • 2.7. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Art 3 Annulering en wijziging
 • 3.1. Annulering van de opdracht dient schriftelijk te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van uw email. Uw annulering is pas definitief na ontvangstbevestiging.
 • 3.2 U kunt uw inschrijving tot 2 weken voor aanvang van de opdracht annuleren en u ontvangt
 • 80% terug van het totale cursusbedrag of aanbetaling.
 • 3.3. Er vindt geen restitutie plaats van uw aanbetaling voor annulering die wij ontvangen binnen
 • 2 weken voor aanvang van de opdracht vanwege gemaakt kosten.
 • 3.4. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
 • 3.5.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een opdracht organisatorische
 • en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 • 3.6. Als de opdracht bij te weinig deelname of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvangt u het volledige cursusbedrag of aanbetaling terug.
Art. 4 Betaling
 • 4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling te voldoen. 
 • 4.2. Bij overschrijding van betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
 • 4.3. Alle buitengerechtelijke incasso kosten ad 15% van het openstaande bedrag (met een minimum van € 75,-) komen volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Art. 5  Uitvoering van de opdracht
 • 5.1. Indien GAEC Nolaine de overeenkomst niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hen bij het tot stand komen van de opdracht niet bekend waren, heeft GAEC Nolaine het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verschuiven naar een andere datum of andere locatie. GAEC Nolaine streeft ernaar de geplande opdrachten ten alle tijden door te laten gaan.
Art. 6 Aansprakelijkheid
 • 6.1. GAEC Nolaine is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en/of dieren. De opdrachtgever neemt op eigen risico deel aan de opdracht.
 • 6.2. GAEC Nolaine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.